Salı , 7 Şubat 2023

Gelir ve Kurumlar Verginizi Öderken, % 5 Vergi İndiriminden Yararlanmayı Unutmayın!

Size bir müjdemiz var: Vergiye uyumlu mükellefseniz ve aranılan şartları taşıyorsanız, artık yıllık gelir ve kurumlar verginizi % 5 indirimli olarak ödeyebilirsiniz.

6824 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121. Maddesinde düzenlenen ve 1 OCAK 2018 tarihinden itibaren verilecek yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerine uygulanmak üzere 8 MART 2017 tarihinde yürürlüğe giren bu uygulamanın usul ve esasları Maliye Bakanlığınca 23.12.2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 301 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile belirlendi. Ancak, söz konusu düzenleme yürürlüğe girmesine rağmen, mükelleflerin büyük bölümü ya buna inanmıyor ya da bu indirimden haberi yok gibi davranıyor. Bugüne kadar, vergi afları ile hep vergisini zamanında ödemeyen mükelleflere ödeme kolaylıkları ve afları getirildiğinden, kamuoyunda iyi niyetli, vergisini zamanında ödeyen mükelleflere böyle bir imkan sağlanmayacağı görüşü hâkim. Aslına bakarsanız, bir bakıma haklılar da. Çünkü Türk vergi tarihinde, uyumlu mükelleflere ödeyecekleri vergi tutarında ilk defa indirim yapılıyor. Yukarıda da ifade edildiği üzere, uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulaması artık yasalaştı ve yürürlüğe girdi, artık vergi indirimi vardı yoktu tartışmasının yapılması gereksiz ve anlamsız.
Yıllık beyan dönemlerinin yaklaştığı şu günlerde gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yapmaları gereken tek şey, % 5 vergi indiriminden yararlanmak için aranılan şartları taşıyıp taşımadıklarını kontrol etmeleri ve/veya ettirmeleridir. Çünkü mükellefler bu indirimden ciddi bir avantaj sağlayabilirler.

Uyumlu Mükellefe Vergi İndirimi Nedir? Ne Değildir?

Uyumlu mükellefe indirim, bir vergi istisnası ya da vergi muafiyeti değildir. Sadece mükelleflerin vergi dairesine ödeyecekleri gelir ve kurumlar vergisi tutarında indirim sağlayan ve daha az vergi ödenmesini sağlayan bir uygulamadır.

İndirim Hangi Vergilerde Yapılacak?

Uyumlu mükellefe indirim uygulaması, ticari, zirai ve serbest meslek kazancı üzerinden hesaplanan yıllık gelir vergisi ile kurumlar vergisi için söz konusudur. Bunun dışında; geçici vergi, stopaj gelir/kurumlar vergisi, KDV, ÖTV, MTV, Damga Vergisi gibi vergilerde indirim söz konusu değildir.

İndirim Oranı % Kaçtır?

İndirim oranı, yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin % 5’idir. Ancak Bakanlar Kurulu, bu oranı iki katına kadar artırmaya (% 10’a kadar), sıfıra kadar indirmeye, kanuni oran ve tutarına getirmeye yetkilidir.

Uygulama Ne Zaman Başlayacak?

Uyumlu mükellefe vergi indirimi uygulamasına ilk olarak 2017 yılında elde edilen kazançlara ilişkin olarak 2018 yılının Mart ve Nisan aylarında verilecek olan yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannameleri ile başlanılacaktır.

Vergi İndiriminden Kimler Yararlanacak?

Vergiye uyumlu;

a) Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi,

b) Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere kurumlar vergisi

mükellefleri vergi indiriminden yararlanacaktır.

Vergi İndiriminden Kimler Yararlanamayacak?

Vergi indiriminden;

– Ücret, kira, değer artış kazancı (gayrimenkul satışından elde ettiği geliri beyan edenler), faiz, kâr payı vb. menkul sermaye iradı elde eden gelir vergisi mükellefleri,

– Kurumlar vergisi mükelleflerinden ise bankalar, faktoring şirketleri, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları yararlanamayacak.

Vergi İndiriminden Yararlanmak İçin Hangi Şartlar Aranılıyor?

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi indiriminden yararlanabilmeleri için;

a) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerini kanuni süresi içerisinde vermiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri kanuni süresi içerisinde ödemiş olmaları,

b) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir vergi tarhiyatının bulunmaması,

c) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dahil) 1.000 Türk Lirası’nın üzerinde vadesi geçmiş borçlarının bulunmaması,

d) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanunu’nun 359 uncu maddesinde düzenlenen ve kaçakçılık sayılan fiilleri işlememiş olmaları

gerekmektedir.

Yararlanılacak Vergi İndirimi Tutarında Bir Üst Sınır Var Mı?

Elbette, yararlanılacak indirim tutarı sınırsız değil. Vergi indirimine ilişkin şartları taşıyan mükellefler, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinin % 5’i oranında vergi indirimi tutarını hesaplayacaktır. Vergi indirimi tutarı, her hâl ve takdirde 1 milyon Türk lirasından fazla olamayacaktır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacak.

Vergi İndirimi Nasıl Hesaplanacak ve Uygulaması Nasıl Gerçekleştirilecek?

Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin % 5’i, vergi indirim tutarı olarak hesaplanacak ve öncelikle bu beyannameler üzerinden ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilecektir. İndirim tutarının ödenmesi gereken vergiden fazla olması halinde kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde beyan üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden (geçici vergi, KDV, stopaj vb.) mahsup edilebilecektir. Bu süre içerisinde mahsup edilemeyen indirim tutarları, mükelleflere iade edilmeyecektir. Yani, iade hakkı kaybedilmiş olacaktır.

Örnek: Vergi indiriminden yararlanma şartlarının tamamını sağlayan ve 2017 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi 22.000.000.- TL olan (H) A.Ş.’nin bu hesap dönemine ilişkin olarak yurt içinde kesinti suretiyle ödemiş olduğu kurumlar vergisi tutarı 400.000.- TL’dir. (H) A.Ş. aynı döneme ilişkin olarak ayrıca 20.000.000.- TL geçici vergi ödemiştir.

Vergi indirimi tutarı  = Hesaplanan kurumlar vergisi x İndirim oranı

= 22.000.000.- TL x 0,05

= 1.100.000.- TL

olarak hesaplanmış olsa da (H) A.Ş.’nin yararlanabileceği vergi indirimi tutarı 1.000.000.- TL olarak dikkate alınacaktır.

Buna göre, (H) A.Ş. vergi indiriminden aşağıdaki şekilde yararlanacaktır.

 

A. Hesaplanan Kurumlar Vergisi 22.000.000.- TL
B. Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı 1.000.000.- TL
C. Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı

Kesinti Suretiyle Ödenen Vergi    400.000.-TL

Ödenen Geçici Vergi                 20.000.000.-TL

20.400.000.- TL
Ç. Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi (A-C) 1.600.000.- TL
D. Mahsup Edilen Vergi İndirimi Tutarı 1.000.000.- TL
E. Ödenecek Kurumlar Vergisi (Ç-D) 600.000.- TL

 

Şartların İhlali Halinde Ne Şekilde İşlem Yapılacak?

Vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, öngörülen şartları taşımadığının sonradan tespiti halinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilecektir. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda herhangi bir vergiye ilişkin beyanın gerçek durumu yansıtmadığının, indirimden yararlanıldıktan sonra tespiti üzerine, yapılan tarhiyatların kesinleşmesi halinde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler yönünden de vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarhiyat yapılacaktır.

Sonuç olarak; Vergi indirimi düzenlemesini yeterli bulmamakla birlikte, son derece yerinde ve doğru olduğunu düşünüyoruz. Bize göre,

– İndirim oranı yeterli değil, oranının % 5 değil de, en az % 10 olması daha anlamlı olurdu.

– Vergisini kanuni süresinde ödeyememekle birlikte, indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarihe kadar gecikme zammı ile ödeyen ve bu tarih itibariyle borcu bulunmayan mükellefler de uyumlu mükelleflere getirilen vergi indirimi uygulamasından yararlandırılmalıdır. Aksi halde, indirimden yararlanacak mükellef sayısı son derece sınırlı olacaktır.

Hakkında Hasan Yener

SM Haber Genel Yayın Yönetmeni SEO - Digital Pazarlama - Sosyal Medya Pazarlama iletisim@sosyalmedyahaber.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir