Pazar , 19 Eylül 2021

İnternet Kullanımı Ve Demografik Değişkenler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

İNTERNET KULLANIMI VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ ÜZERİNE KÜTAHYA‘DAKİ İNTERNET CAFE’LERDE YEREL BİR ARAŞTIRMA

 

   Yrd.Doç.Dr.Kemal POYRAZ  Yrd.Doç.Dr.Ercan TAŞKIN    Öğr.Grv.Hakan KARA 

   Dumlupınar Üniversitesi           Dumlupınar Üniversitesi         Dumlupınar Üniversitesi

   Kütahya MYO                           Kütahya MYO                         Kütahya MYO

 ÖZET

 

Yirminci yüzyılın son dönemlerinde, bilişim teknolojilerinde görülen hızlı değişimler, bilgisayarları; birey ve toplumun yaşamlarının ayrılmaz birer parçası konumuna getirmiştir. Bilgisayarların İnternet teknolojisi ile birlikte kullanılması, bilginin dolaşımını hızlandırdığı da görülmektedir. İnternet kullanımı, bugün internet bankacılığına varıncaya kadar, günlük gazete okuma, radyo ve televizyon izleme, kütüphane incelemesi, sanal ortamda iş başvurularına, üniversite eğitimine kadar birçok alanda bilginin paylaşılabilme özelliğini artırmıştır. Ancak, bireysel olarak bilgisayar ve İnternet teknolojisine sahip olma oranının düşük olduğu ülkelerde, bu hizmetleri veren ve İnternet Cafe olarak adlandırılan yerlerin sayısında da bir artışın olduğu gözlenmektedir.

 

Bu araştırmamızda, Kütahya İl Merkezi’nde, İnternet hizmeti veren İnternet Cafe’lerde, bu hizmeti alan kullanıcıların demografik değişkenlikleri ile İnternet kullanımları arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmamız, toplam 41 adet İnternet Cafe’de 341 İnternet kullanıcısı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırılmasını düşündüğümüz değişkenlere ilişkin veriler anket tekniği ile elde edilmiştir. Elde olunan bu veriler, SPSS programında, oransal değerlendirme, iki yönlü bölümlendirilmiş tablolarla ve  analizi ile test edilerek amaçlanan sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır.  analizinde bağımsızlık ve homojenlik sınamaları yapılmıştır.

 anahtar Kelimeler: İnternet, İnternet Cafe, İnternet Kullanıcıları, Demografik Değişkenler

 

A LOCAL RESEARCH at INTERNET CAFE’S in KÜTAHYA for EXAMINING the RELATIONSHIP between INTERNET USAGE

and DEMOGRAPHIC VARIETIES

 

ABSTRACT

 

Throughout the last decades of twentieth century rapid changes in information technologies have made computers essential components of indivuduals and peoples’ lives. As computers have been used with Internet Technologies, circulation of information has increased. Today, Internet usage has increased sharing of information in many areas such as Internet banking, newspepars, radio and television, library searches, job applications on web and university education. However, in countries where pc. possession is relatively low, there is an increase in the number of places called as Internet Cafes.

 

In this study, it is aimed to point out the relationship between the services of Internet Cafes and the demographic varieties of Internet users of these cafes. Surveys have been carried out on 341 users in 41 Internet Cafes. Variations of data have been obtained in terms of survey technique. The data obtained are tested with chi square tests, contingency tables and ratio analysis in SPSS to reach the expected results. Chi square tests are tested in terms of indepence and homogenity.

 

Key Word:Internet, Internet Cafe, Internet Users, Demographic Varieties

  BİLGİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN İŞLEVSELLİK  BÜTÜNLÜĞÜ

 

Teknolojiyi ortaya çıkaran, geliştiren ve onu kullanan insandır. İnsanın kültürel ve sosyal gelişme seviyesine göre, kullanılan teknoloji de değişmektedir. Günümüzde teknolojik değişim öyle hızlanmıştır ki, her gün yeni bir teknik özelliğe sahip bir yapın insanların kullanımına sunulur konuma gelmiştir. Yeni teknolojiler sayesinde, insan yaşamı kolaylaşırken, toplumsal yapıda önemli ölçüde de değişmektedir (Sarıhan, 1998). Teknolojik değişimin başlıca boyutları ise, bilgisayarlaşma, hızlı haberleşme, robotlaşma vb. alanlarda gözükmektedir (Aktan, 1999). Günümüz teknolojik gelişmelerin en önemli ilerlemelerinden biri de İnternet ile World Wide Web’in bileşkesidir (Seybold, 2001). Bu değişimlerin temelinde de bilgi olarak adlandırılan güçün işlenebilme özelliği  yatmaktadır.

 

Latince’de “informatio”, İngilizce’de ise (information) ya da (knowledge) olarak tanımlanan bilgi, verilerin karar alma süreçlerine destek olacak şekilde, anlamlı bir yapıya getirilmesiyle ortaya çıkan sonucu ifade etmektedir. Bilginin toplanmasını, bilginin işlenmesini, bilgilerin saklanmasını, gerektiğinde herhangi bir yere iletilmesini ya da herhangi bir yerden bu bilgiye erişilmesini bugün için elektronik, optik vb. tekniklerle otomatik olarak sağlayan teknolojilerinin bütününü de bilgi teknolojileri olarak tanımlanabilmektedir (Kartal, 2002). Bir diğer kaynak ise, bilgi teknolojilerini; bir bilginin toplanmasını, işlenmesini, bilginin saklanmasını ve gerektiğinde herhangi bir yere iletilmesini ya da herhangi bir yerden bu bilgiye erişilmesini otomatik olarak sağlayan teknolojiler bütünü olarak tanımlamaktadır (Sezer ve Ege, 2003). Ülkemizde de bu kelimenin karşılığı olarak “bilgisayar” terimi kullanılmaktadır (Erkan ve Diğ., 2003). Günümüzde bilgisayarların yaşamımıza kapsamlı bir şekilde girmesiyle bilgi teknolojileri adı altında daha önce az görülen veya hiç görülmeyen, e-devlet, e-ticaret, e-turizm, e-öğretim, e-sağlık, birçok uygulama da ön plana çıktığı görülmektedir (Erkan ve Diğ., 2003).

 

İNTERNET TEKNOLOJİSİNİN KÜRESEL BOYUTU

 

Yaşanan hızlı küresel dönüşümle birlikte, birey ve toplumun değiştiği, bilgisayarların yaşam sürecinin ayrılmaz bir parçası olduğu, iletişimin dolayısıyla, dolaşan bilginin arttığı, dünyanın her tarafından da bilgiye ulaşma olanağının arttığını göstermektedir (Karahan ve Çatı, 2001). Dünyada 100-200 milyon arasında kullanıcısı olan İnternet’in küresel dağılımı o kadar gelişmiştir ki, İnternet’in izlenme ya da denetlenme boyutunu bile aştığı, merkezi bir denetimi olmayan bir yayın olması, büyümenin nasıl olacağı yolunda bir ipucu da verememektedir; dolayısıyla her ülke İnternet bağlantısını gerçekleştirirken dilini, değerlerini ve kimliğini de korumak zorunda olduğu (Odabaşı ve Odabaşı, 2001) da söylenmesi gereken diğer bir gerçektir.

 

 İletişimi kolaylaştıran ve ekonomiklik boyutunu artıran, bu işlevselliklerinin yansımasının sonucunda, küreselleşme hızını artıran en etken araçlardan birisi de İnternet olarak görülmektedir. İnternet’i bu özelliğiyle, bir bilgi denizine ya da büyüdükçe bir kütüphaneye benzetilmektedir (Erkan ve Diğ., 2003). İnternet kurulumunun özünü elektronik posta ve elektronik bilgi elde etme ve/veya gönderme oluşturmaktadır. Bir yazar, İnternet’i, üçüncü sanayi devrimi olarak nitelendirmektedir. En basit anlamıyla İnternet, ağların ağıdır. Başka bir deyişle, İnternet dünya üzerindeki milyonlarca bilgisayar ağının birbirleriyle ortak bir protokol çerçevesinde iletişim kurmasını ve bilgi paylaşımını sağlayan ağlardır. İnternet; servis sağlayıcı işletmenin sunduğu olanaklar (bilgisayarlar, modemler, telefon hatları gibi güçlü alt yapı donanımı) ile bütün dünyadaki bilgisayarların birbirine bağlanma sürecidir (Bal; 2002). 1997 yılının sonundan itibaren 100 milyon’u aşkın insanın kendi arasında etkileştiği, bilgi değişimi yapabildiği ve kendi yazısız kuralları olan büyük bir topluluktur. Pek çok yararlı bilginin bir tuşa basmak kadar yakın olduğu dev bir kütüphanedir. 1997 yılının sonu itibariyle 20 milyon’u aşkın bilgisayarın bağlı olduğu çok büyük bir bilgisayar ve iletişim ağıdır. Kişilerin değişik konularda fikirlerini serbestçe söyleyebilecekleri ortamlar barındıran bir demokrasi platformudur. Evden alışveriş, bankacılık hizmetleri, radyo-televizyon yayınları, günlük gazete servisleri vb. gibi uygulamaları ile aslında İnternet aynı zamanda bir yaşam kolaylaştırıcıdır gibi; bakış açısına göre İnternet’i farklı şeklide  tanımlanabildiği de görülmektedir (Erkan ve Diğ., 2003).

 

Bugünkü teknolojik gelişmeler bir yandan İnternet iletişiminin kalitesini artırırken bir yandan da maliyetini düşürmektedir. İnternet iletişim maliyetleri her geçen gün ucuzlamakta ve İnternet kullanıcı sayısı da her geçen gün önemli ölçülerde artış göstermektedir. Bireysel bilgisayarların yaygınlaşması bilgi üretimini önemli ölçüde hızlandırmıştır. Günümüzde İnternet’in yaygınlaşması da bilgi erişiminde geometrik bir etki sağlamış ve İnternet toplumunda bireyler daha önemli bir rol almaya başlamıştır. Bu nedenle günümüzde en önemli iletişim ve medya ortamı durumuna gelmeye başlayan İnternet; bilgisayar devriminin ikinci aşamasını oluşturduğunu söylemek yerinde olacaktır (Yavaş ve Diğ; 2001). Bilgisayar ve bilgisayar ağlarının maliyetinin düşük olması bilgi alışverişi için potansiyel bir alt yapı hazırlamış ve bilgi yönetiminin konusunda da önemli fırsatlar ortaya çıkarmıştır (Davenport ve Prusat, 2001). Bu fırsatlar, sınırlı kullanımdan, kitlesel kullanıma, diğer bir deyişle, bireysel kullanıma kadar uzanan yeni olanakların doğmasına zemin hazırlamıştır (Erkan, 1998).

 

Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin, küresel ekonominin biçimlenmesinde önemli katkıları olmuştur. Bilginin hızla yaygınlaşmasındaki öncü rolünü de İnternet oluşturmuştur. İnternet kullanımında ki yaygınlık dünyanın küçük bir köy konumunda düşünülmesine bile yol açmıştır. Şöyle ki, ekonomik koşulları bilgisayar elde etmeye elverişli olmayan bireyler bile küreselleşmenin etkisiyle İnternet ve bilgisayar kullanma eğilimi gösterebilmektedirler. Bu istemlerin ekonomiklik boyutunu artırmak isteyen girişimciler İnternet ve bilgisayar hizmeti sunan İnternet Cafe’leri kurmuşlardır. Bilginin bir güç olduğu yadsınamayacak bir gerçek olarak değerlendirilirken, gerçekten her bilginin yararlı olup olmadığı sorusu da, tartışmaya açık bir konuma gelmiştir. Yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların hem kendilerine hem de ulusal ekonomiye yarar getirmeyecek biçimde İnternet ve teknolojilerini kullanmaktadırlar. Bu eleştirisel yaklaşım küreselleşmenin tartışılan yıkıcılığını vurgulamada başka bir bakış tarzı da gösterebilmektedir. Bu bağlamda sadece kullanım sorunu bulunmamaktadır, İnternet üzerinde çok fazla sayıda bilgisayar ve yazılım bulunması İnternet üzerindeki bilginin birbirinden farklı alanlarda farklı yazılımlar ile üretilmiş olması uyum sorununu da beraberinde getirmiştir. Ancak; 1989’da İsviçre’de bir grup bilim adamı üretilen tüm bilgileri birleştirecek bir İnternet programı oluşturmayı başarmışlardır. Oluşturulan bu program farklı bilgisayarlarda üretilmiş yazılı bilgilere ulaşma olanağı sağlamakta böylece kullanıcılar kendilerine en uygun olan bilgiye istedikleri biçimde ulaşabilmektedirler. Bu yapı günümüzde www (world wide web) olarak adlandırılmaktadır (Yıldız ve Diğ., 2001).

 

İNTERNET KULLANIM YARARLARININ YANSIMALARI

 

Bilgi teknolojilerinden İnternet, kütüphane ortamının çok ötesinde bir çalışma, haberleşme, eğitim, yayın ve ticaret ortamı olduğu görülmektedir. Şöyle ki, özelliği konumuyla, sürekli değişen, teknolojik gelişmeyi içinde taşıyan, ona öncülük eden bir ortam ve geleceğin bir önceki modelini oluşturabilmektedir (Odabaşı ve Odabaşı, 2001).Elektronik ticaretin altyapısını oluşturan İnternet ilk defa 1960’lı yılların sonunda ordu kökenli bir projenin sonucunda ortaya çıkmıştır (Baki, 2002). Daha sonraları, İnternet, ABD üniversitelerindeki bilim adamları arasında uygulanabilir bir haberleşme ağı olarak 1969 yılında kullanıma sunulmuştur. 1973 yılında, ağ için bir protokol sistemi geliştirmek amacıyla Stanford Üniversitesi’nde bir İnternet Working projesi başlatmış ve 1978’e kadar İletim Kontrol Protokolü’nün dört versiyonu geliştirilmiştir. 1980’e kadar bu protokol yeterince gelişme gösterince, 1983’te kullanıcılar daha geliştirilmiş bir protokol olan İletim Kontrol Protokolüne geçiş yapmışlardır (Ekincioğlu ve Diğ.; 2003). 1990’lı yıllara kadar bir haberleşme ağı olarak kullanılan İnternet, bu yıllardan sonra yaygınlaşmaya başladığı görülmektedir (Baki, 2002). Ülkemiz ise ODTÜ ve TÜBİTAK’ın katkılarıyla ilk olarak 1993 Nisan ayında İnternet ağına bağlanmıştır. Günümüzde ise, İnternet kullanmak aracılığıyla iş yapmak isteyen yaratıcı girişimcilerin sayısı yüz milyonları bulmaktadır. İnternet temel olarak bilginin paylaşımını amaçlamakta ve kullanıcılar kendilerine tanınan yetkiler çerçevesinde, İnternet’e bağlı diğer herhangi bir bilgisayar ağına bağlanarak bu ağdaki bilgileri okumakta ve kendi bilgisayarlarına aktarabilmektedirler (Yavaş ve Diğ., 2001). Eskiden sadece text dosyalarını aktarmak olanaklı iken bugün, çoklu ortam teknolojilerindeki hızlı gelişmeler sayesinde grafik, ses ve görüntü dosyalarını da transfer etme olanaklılık boyutu da artmıştır (Sarıhan, 1998). Böylelikle İnternet bilginin paylaşımı, eğitim, ticaret vb. alanlarda itici bir güç konumuna gelmiştir.

 

İnternet sadece küresel rekabetin avantajlarını yakalamada bir araç olarak görülmesi İnternet’in gücünü benimsemede yetersiz kalacağı açıktır. İnternet’te kimlerin bulunduğu konusu araştırıldığında ise, İnternet’i kullanan çok değişik gruplar dikkati çekmektedir. Dünya ölçüsünde; üniversiteler, araştırma kuruluşları ve merkezleri, siyasi otorite kuruluşları, işletmeler tarafından işletilen ağlar, BM gibi uluslararası kuruluşlar, meslek kuruluşları tarafından İnternet’in kullanıldığı görülmektedir (Tavmergen, 2002). İnternet bu işlevselliğine ek olarak bireylerin bilgi gereksinimini anlık olarak elde etmede de bir bütünlük gösterebilmektedir. Dünyanın her yerinde günün 24 saati açık olan ender sistemlerden birisidir. Dolayısıyla İnternet’in kullanılmasıyla elde edilen bazı yararları; diğer bilgisayar ağları ile haberleşmek, çeşitli ilanlara ulaşmak, haberleşme gruplarına katılma, gelişmeleri izlemek, sorular sormak, ders notlarına erişmek, ücret ödemeden bazı yazılımlara ulaşmak, kütüphane kataloglarına taramak, ticari didinmelerde bulunmak, kaydedilmiş ses ve resim dosyalarına ulaşmak, elektronik gazete, dergi veya kitap hizmetlerinden yararlanmak vb. olarak ifadede etmek yerinde olacaktır (Kartal, 2002). Bir diğer kaynak, İnternet’i kullanıcıları arasındaki gençlerin, daha çok eğlence, arkadaş ve çevre bulmak için kullanırken, İnternet’i kullananların yüzde 45’i, 40 ve daha yukarı yaşlardaki insanlarında, yatırım ve daha ciddi konular için İnternet’i kullandıklarına ilişkin bilgi vermektedir (Kotler, 2000). İnternet’in büyük bir kullanıcı kesimi tarafından kullanılmaya başlanmasıyla, birbirleriyle İnternet üzerinden haberleşen, çeşitli bilgi kaynaklarına ulaşan, tartışan, forumlar düzenleyen, başka bir deyişle, zamanının büyük bir bölümünü İnternet üzerinde geçiren çok sayıda kullanıcının oluşturduğu bir kullanıcı kitlesi de oluşmuştur (Kırcova, 2002). Bu kullanım yaygınlığı, “İnternet vatandaşlığı” gibi yeni kavramların bile oluşmasına ön ayak olabilmiştir (Erem ve Bayraktar, 1999).

 ARAŞTIRMA, METODOLOJİ ve BULGULAR 

 Araştırmanın Hedefi

 

Birkaç yıl öncesine kadar yalnızca genç nüfusun ilgilendiği İnternet, bugün toplumun her kesimin ve her yaşıtın gün içerisinde odaklandığı bir konuma gelmiştir. Diğer yandan, İnternet tüketiciler pazarında belli yapın ve hizmetlerin pazarlandığı bir araç olmaktan çıkarak, her türlü yapın ve hizmetin pazarlandığı bir araç olmuştur. Böyle bir oluşum sonucunda hazırlanan bu çalışmanın temel hedefi, Kütahya’da İnternet Cafe’lerde, İnternet kullanıcılarının demografik özellikleri ile İnternet’ten yararlanmaları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.

 

Araştırmanın Savı

 

Kütahya’da İnternet kullanıcıları ve demografik değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya konulması amaçlanan bu çalışmada, İnternet hizmetinden yararlanmanın demografik (cinsiyet, eğitim, meslek, yaş) değişkenler karşısında tutumlarında farklılık olup olmadığının belirlenebilmesi, temel konumuzu oluşturmaktadır. Bu değişkenlerle birlikte oluşturulan 20 adet değişik önsav Tablo-2- de gösterilmiştir. Böylelikle, “Ho: İnternet kullanımı ile demografik değişkenler arasında ilişki yoktur”, “H¹: İnternet kullanımı ile demografik değişkenler arasında bir ilişki vardır” önsavları belirlenmiştir.

 

Araştırmanın Metodolojisi

 

Araştırmada, Kütahya İlçe Merkezi’ndeki bütün İnternet Cafe’ler ana kütle olarak değerlendirilmiştir. Cafe’lerin sayılarının ve adreslerinin belirlenmesinde Belediye ve Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden bilgi alınmıştır. Bu bilgilerin ışığında Kütahya İlçe Merkezi’nde, Nisan 2004 tarihi itibariyle 53 adet İnternet Cafe belirlenmiştir. Yapılan bu ön çalışmadan sonra Kütahya Ticaret Odası kayıtlar araştırılmış ve 41 adet İnternet Cafe’nin çalışmakta olduğu görülmüştür.

 

Verilerin toplanmasında anket yönteminden yararlanılmıştır. Anket sorularının oluşturulmasında bu konuda daha önce yapılan çalışmalardan yararlanılmıştır. Ancak, anket soruları çalışmamızın amaçlarına göre yeniden düzenlenmiştir. Anket soruları uygulamaya dökülmeden önce de 30 kişi üzerinde test edilmiş, anlaşılamayan veya yanlış anlaşılan anket soruları yeniden düzenlenmiştir.

 

Araştırmanın Kapsamı ve Uygulanması

 

Anket uygulanmasına geçilmeden önce belirlenen 41 adet İnternet Cafe’ye gidilerek işletme sahipleri ile araştırmanın uygulanmasında izin verilmesi konusunda ilke kararı alınmıştır. Ayrıca araştırma tarihinde çalışan İnternet Cafe’lerdeki bilgisayar sayıları da belirlenmiş ve bilgisayar sayılarının ortalama 7 adet olduğu görülmüştür.          

Anket uygulaması için 350 adet anket formu hazırlanmış ve bu formlar İnternet Cafe’lerden yararlananların yoğun olduğu hafta sonlarında ki 19-20 Nisan 2004 tarihi ve saat, 12.00-17.00 arasında uygulanmıştır. Örneklemin 350 olarak oluşturulmasının nedeni, İnternet Cafe anakütlesinin araştırma için belirlenen gün ve saatlerde tamamını kapsayacak şekilde oluşturulma çabasıdır. 41 adet İnternet Cafe’nin ortalama bilgisayar sayısının 7 olması ve tamamına yakının araştırma saatlerimizde kullanılmasından dolayı anket sayısı 350 olarak belirlenmiştir. Araştırmamızın anketlerinden 9 adeti çeşitli nedenlerden dolayı geçersiz kabul edilmiş ve 341 anket kağıdı uygulamaya alınmıştır. Toplanan anket uygulamaları SPSS programında oranlar, iki yönlü bölümlendirilmiş tablolar ile  (ki-kare) sınamaları yapılmıştır.

 

SONUÇ VE TARTIŞMA

 

Araştırmada demografik değişkenler (cinsiyet, yaş, eğitim, meslek) ile İnternet kullanımına yönelik açıklayıcı seviyede olan değişkenler incelenmiştir. Değişkenlere ait frekans tablosu Tablo-2-‘de verilmiştir. Bu frekanslara ait oransal dökümler Tablo-1- de  belirtilmiştir.

 Tablo-1- Araştırmaya Konu Olan Örneklemin Demografik Değişkenler Açısından Frekans Dağılımı

Cinsiyet Frekans %
E 307 90
B 34 10
TOPLAM 341 100
Eğitim Frekans %
İlköğretim 4 1
Lise 112 33
Önlisans 80 23
Lisans 105 31
Lisansüstü 40 12
TOPLAM 341 100
Meslekler Frekans %
Memur 49 14
İşçi 13 4
Esnaf 38 11
İş Adamı 15 4
Öğrenci 207 61
İşsiz 19 6
TOPLAM 341 100
Yaş Frekans %
-15 42 12
16-24 119 35
25-34 105 31
35-44 40 12
45- 35 10
TOPLAM 341 100

 

 

İlgili değişkenler ile iki yönlü bölümlendirilmiş frekans tabloları oluşturularak %5 anlam düzeyinde  (ki-kare)homojenlik ve ki-kare bağımsızlık sınamaları yapılmıştır. Cinsiyet, eğitim, meslek, yaş değişkenleri ile haftalık İnternet kullanım süreleri, kullanıma başladıkları zaman, kullanma seviyeleri, ziyaret edilen web siteleri, kullanım zamanına ait yapılan tüm bağımsızlık sınamalarında “iki değişken arasında ilişkinin olmadığı” görüşünü içeren  Ho önsavı kabul edilmiştir.

 

-homojenlik sınaması kapsamında ise “örneklemler arasında bir görüş (tutum) farklılığı yoktur” görüşüne ait Ho önsavı tüm analizlerde %5 anlam seviyesinde kabul edilmiştir.

 

Homojenlik sınamasında da, demografik değişkenler ile İnternet kullanımına ait değişkenler tüm seviyelerde karşılaştırılmıştır. Sözü edilen analiz 20 değişik  (ki-kare) tablosunda hem bağımsızlık hem de homojenlik sınaması kapsamında değerlendirilmiştir. Tablo-2- de ki veri seti bu bağlamda kullanılmıştır. %5 ve %1 anlam seviyesinde tüm sınama sonuçlarında Ho önsavı kabul edilmiştir. Bunun anlamı, yaş, cinsiyet, eğitim, meslek ile 5 değişik İnternet kullanımına ait değişken arasında iki karşılaştırma anlamında ilişki bu verilere göre belirlenememiştir. Yine aynı anlamda demografik değişkenlere ait seviyeler arasında İnternet kullanımına yönelik görüş (tutum) birlikteliği olmadığı da %5 ve %1 anlam seviyelerine göre belirlenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo-2- Demografik Değişkenlere Ait Frekanslar

(Bütünleşik İki Yönlü Bölümlendirilmiş Dağılım Tablosu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu bilgiler ışığında yapılan araştırma sonucunda elde olunan verilere göre; Kütahya İl Merkezi’nde, İnternet Cafe’lerde, İnternet hizmeti alan kullanıcıların %90’nın erkek, %61’nin öğrenci ve bu öğrencilerin %54’ünün üniversite öğrencisi olduğu; ayrıca, İnternet Cafe’lerde bu hizmeti alanların %66’sı 16-35 yaş arasında olduğu görülmüştür.

 

Elde olunan demografik özelliklere göre, İnternet Cafe’lerde, İnternet hizmetinin üniversite öğrencileri arasında yaygınlaştığı ve fiziksel olanaklarının fazla olmaması nedeniyle de bayan kullanıcıların İnternet Cafe’lerden uzaklaşmasına neden olduğunu söylemekte varılabilecek diğer bir yargıyı ifade etmektedir.

 

Aynı zamanda eğitim seviyeleri arasında bir görüş birlikteliğinin olmaması ilginç bir durum olarak algılanabilir. Beklenen, bu seviyeler arasında bir farklı tutumun olması iken, bu sonucun belirlenememesi İnternet kullanımındaki amaçların benzerlik göstermesi olarak değerlendirilebilinir. Aynı durum meslek grupları arasında da saptanmıştır. Yaş değişkenine ait sonuç ise genç ve orta yaşlılar arasında bir farklılığın olmadığı yönündedir. Bu durumda beklenenin dışında bir sonuç olarak yorumlanabilir.

 

Genel anlamda ifade edilen bu bulguların ortak yorumu ise, İnternet’in farklı kullanım amaçları olsa da bu durumun henüz tam saptanamadığı şeklindedir. Görüşmelerde genellikle kullanımın; magazin, oyun, spor, müzik vb. ağırlıklı olduğu; sex siteleri, karşı cinsle arkadaşlık ve iletişimin insanlara daha cazip geldiği anket formuna işaretlenmemiş olsa da sözel olarak ifade edilmiştir. Bu durum araştırılacak diğer  araştırma konularını da gündeme getirmektedir.

 

KAYNAKÇA

 

 Birdoğan,B. (2002) “Türkiye’de İnternet Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma”; Pazarlama Dünyası, Y.16, S.2002-06:2

 Cihat, K. (2002) İnternet’ Ortamında Pazarlama, Gazi Kitapevi, Ankara.

 Çoşkun Can, A, (1999) Toplumsal Dönüşüm ve Türkiye, Milliyet Yayınları, AD Kitapçılık A.Ş., 1. Baskı, İstanbul,

EREM, Tunç, E., Azra B. (1999) “2000’li Yıllarda İnternet yoluyla Pazarlamanın Rolü ve Önemi”, 4. Ulusal Pazarlama Kongresi 18-20 Kasım 1999:50

 Ferruh, Y., ve Diğ. (1991) Temel Bilgisayar Bilimleri, Nobel Yayın Dağıtım, Yayın No:9, Ankara.

 Halime İnceler, S. (1998) Teknoloji Yönetimi, 1. Baskı, Beta Basım A.Ş., İstanbul.

 Hüsnü, E.(1998) Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Genel Yayın No:326, Bilim Dizisi:8, Doğuş Matbaacılık, İstanbul.

 İbrahim, K. (2002) İnternette Pazarlama, 2. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.

 İge Pırnar, T. (2002) Doğrudan Pazarlama Yönetimi, Birinci Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

 İsmail, E. ve Diğ.(2003) Bilgi Teknolojileri ve Kullanımı, Dumlupınar Üniversitesi Yayınları No:10, 1. Baskı, Kütahya.

 Kadir, E. ve Diğ. (2003) Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Pegem Yayıncılık, 1.Baskı, Ankara.

 Kasım, K., Kahraman, Ç. (2001) “Küreselleşen Dünyada Yeni Bir Hizmet Alanı Olarak İnternet’ Cafeler ve Müşteri Profili Açısından Sivas’taki İnternet’ Cafeler Üzerine Üzerine Bir Araştırma”, Pazarlama Dünyası, Y.15, S.2001-04, Dünya Yayınları, Temmuz-Ağustos:40.

 Kemal, P. (2004) Temel İstatistik, Dumlupınar Üniversitesi Yayın No:14, Kütahya Ekspres Matbaası, Kütahya.

KOTLER, Philip,K. (2000) Pazarlama Yönetimi, (Çev.:Nejat ALLİMOĞLU), Beta Basım Yayım, İstanbul.

 Mustafa, Y. ve Diğ. (2001); Bilgisayar Teknolojileri ve Kullanımı, Detay Yayıncılık, Ankara.

 Necla, Ç.(1998) Temel İstatistik, Gözden Geçirilmiş 3. Baskı, Bilim Teknik Yayınevi, Eskişehir.

 Patricia B. S. (2001) Müşteri.com, (Çev.:Ezgi SUNGUR), 1. Baskı, Epsilon Yayıncılık, İstanbul.

 Sevgi, S.; İlhan, E. (2003) “Bilgi Teknolojileri Kullanıma İle Akademik Verimlilik İlişkisi: Erciyes Üniversitesi Örneği”; II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (17-18 Mayıs 2003) Derbent, İzmir; Beta Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.:322.

 Thomas, D., Laurence, P. (2001) İş Dünyasında Bilgi Yönetimi, (Çev.:Günhan GÜNAY), 1. Baskı, Rota Yayınları, İstanbul.

 Yavuz, O., Ferhan O. (2001) “İnternet’, Reklamlar ve Çocuk”; Pazarlama Dünyası, Y.15, S.2001-04, Dünya Yayınları, Temmuz-Ağustos:8

Hakkında Hasan Yener

SM Haber Genel Yayın Yönetmeni SEO - Digital Pazarlama - Sosyal Medya Pazarlama iletisim@sosyalmedyahaber.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir