Cuma , 27 Mayıs 2022

Akademik Çalışma: İnternet Pazarlama Faaliyetlerinde Tüketici

 

Son yıllarda İnternet, işletmecilik ve sosyal hayatta radikal değişikliklerin

yaşanmasına neden olmuştur. Bugün, artık İnternet pazarlamanın önemli bir

iletişim aracıdır. İnternet’in yoğun yaygın olarak kullanılmaya başlanmasının en

önemli nedeni kullanım maliyetinin ucuz olmasıdır. Bu nedenle tüketiciler de

İnternet’i sıklıkla kullanmaktadır. Dolayısıyla pazarlama açısından da İnternet

son derece önemlidir. Bu çalışmada ise İnternet’te pazarlama faaliyetlerinde

tüketici satın alma karar süreci değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimler: Tüketici satın alma kararı, İnternet

Consumer purchase decision process on the internet

marketing

Internet caused a radical change in social and business life during recent years.

Today, internet is an important communication channel in the marketing. The

most important reason on starting to use the internet is that it has cheap cost of

usage. For this reason, consumers use the internet frequently. This is why the

internet is extremely important in terms of marketing. This study evaluated the

Internet marketing activities, consumer purchase decision process.

Keywords: Consumer purchase decision, internet

Jel Codes: M31

*

Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üretim Yön. ve Pazarlama ABD Yüksek Lisans

Öğrencisi

Özcan S.O.

IUYD’2010 / 1(2)

30

GİRİŞ

Son yıllarda İnternet, tüketicilerin yaşantılarını etkilemekte ve buna bağlı olarak

tüketici satın alma karar sürecinde de çok önemli değişimler yaşanmaktadır. Bili

paylaşımının son derece kolay ve hızlı gerçekleştirilebilmesi, bu değişimin en

önemli nedenleri arasında olduğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla İnternet ile

birlikte gelen tüm önemli değişimler tüketici toplumun sosyal ve bireysel

yaşantısında da etkili olmuştur. Bu nedenle işletmeler, İnternet ile birlikte

yaşanan sosyal ve bireysel değişim durumlarını dikkate alarak faaliyetlerini

planlamaları gerekmektedir. Çünkü günümüz işletmecilik koşullarında tüketici

satın alma sürecini incelerken İnternet’i göz ardı etmek yanlış olacaktır.

Tüketici satın alma süreci, tüketicinin satın alma öncesi, satın alma aşaması ve

sonrasına ait tüm süreci kapsar. Bu kavram tüketicinin neden satın aldığı

sorusuyla da yakından ilişkilidir. Süreç, satın alma davranışını bir karar süreci

olarak inceler. Tüketici satın alma karar süreci, fiili satın alımdan çok önce başlar

ve satın alımdan çok sonra da sonuçlarını sürdürür (Tek ve Özgül, 2005: 183).

Genel olarak tüketici satın alma sürecinin beş aşamadan oluştuğu kabul edilir. Bu

sürecin dört ya da altı aşamalı olduğu açıklamalarına rastlansa da bunlar

arasında büyük farklılığın olmadığı göze çarpmaktadır. Beş aşamalı bir tüketici

satın alma karar süreci Şekil 1’de gösterilmiştir (Odabaşı & Barış, 2002:

332).

İnternet’te Tüketici Satın Alma Karar Süreci

IUYD’2010 / 1(2)

31

Şekil 1. Tüketici satın alma karar süreci aşamaları

Kaynak: Odabaşı, Y. & Barış, G. (2002). Tüketici Davranışları. İstanbul: Mediacat

Yayınları, s.332.

İnternet’te pazarlama faaliyetlerinde tüketici satın alma karar sürecini iki açıdan

değerlendirmek uygun olacaktır. Bunlardan ilki geleneksel yollarla satın

alınması, ikincisi ise İnternet ortamından satın alınmasına bağlı olarak değişen

süreçtir. Satın alma karar sürecinin geleneksel pazarlardan daha uzun bir süreç

gerektirdiğini belirten araştırmalar olmasına rağmen, genel eğilim Şekil 1’deki

gibi tipik bir satın alma karar sürecinin olduğu yönündedir. İnternet’in,

tüketicilerin hayatlarına getirdiği sosyal, ekonomik ve yapısal etkiler, tüketici

satın alma karar sürecinin de farklılaşmasına neden olmuştur. Geleneksel satın

alma karar sürecinin aşamaları, İnternet’te pazarlamada aynı olmakla birlikte,

içerik bakımından farklılıkları olabilir (Aksoy, 2009: 81).

TÜKETİCİ AÇISINDAN İNTERNET PAZARLAMA

İnternet’in gelişimi işletme-tüketici ilişkilerini farklı bir boyuta çekmiştir. Bilgi

Sorunun Belirlenmesi ve

Değerlendirilmesi

Bilgileri ve Seçenekleri Arama

Seçeneklerin Değerlendirilmesi

Satın Alma Satın Almama

Satın Alma Sonrası Değerlendirme

Tatmin

(Süreç tamamlanır)

Tatminsizlik

(Birinci aşamaya dönme olasılığı)

Sorun Hala Geçerli

Durma

Özcan S.O.

IUYD’2010 / 1(2)

32

toplumu ile birlikte gelen yeni pazarlama yaklaşımında tüketiciler önemli bir

konuma gelerek farklı avantajlar elde etmişlerdir. Günümüzde tüketiciler satın

almak istedikleri ürünler hakkında ayrıntılı bilgilere kolaylıkla ve maliyetsiz bir

biçimde ulaşabilmektedir.

Tüketicilerin daha fazla alternatif arayışı içerisinde olması ve satın alınmak

istenen ürün hakkında sorulacak soru ve cevaplarının artması durumu,

tüketicilere yeni bir boyut kazandırmıştır. Dahası tüketici, satın alma sürecinin

her aşamasında İnternet’i kullanabilmektedir. Örneğin alternatifler arasında

fiyat, kalite ve diğer özellikler bakımından karşılaştırmalar yapılabilmesi, uzman

kişilere ve satıcılara her konuda sınırsız soru sorma imkanının sağlanması gibi

üstünlükler, İnternet’in tüketicilere sağladığı avantajlardandır(Kırcova, 2005: 66).

Dolayısıyla tüketiciler satın alma süreçlerinin her aşamasında kontrolü ele

almakta ve işletmeler karşısında daha avantajlı bir konuma gelmektedir. Bu

durumun yarattığı bir sonuç olarak ürün ve hizmetler tüketicilere daha kaliteli

ve uygun fiyata sunulmaktadır.

Diğer taraftan İnternet aracılığı ile iletilen mesajların anlaşılırlığının ve etkisinin

artırılması için multimedya araçları kullanılabilmektedir. İnternet ortamında

daha önceden profilleri çıkartılan müşteri gruplarına istenilen mesaj kolaylıkla ve

en etkin şekilde ulaştırılabilmektedir. İnternet’in sağladığı bir diğer avantaj ise

bireyselleştirilebilen ürün ve hizmetlerin İnternet üzerinden kolaylıkla

sunulmasıdır. Bunun en önemli nedeni ise tüketicinin bireyselleştirilebilen ürünü

İnternet üzerinden kendisi için tasarlayıp yine İnternet üzerinden sipariş

edebilmesidir.

Bunun yanında, giderek değişen yaşam biçimlerinin ortaya çıkardığı en önemli

sorunlardan birisi de günlük yaşam içinde ulaşım, iletişim ve işe ayrılan sürelerin

artmasıdır. Yaşam biçimleri ve tüketici beklentilerinin değişmesi, serbest piyasa

ekonomisi nedeniyle yaşanan şiddetli rekabet ortamına dayalı olarak pazara

sunulan binlerce ürün ve hizmet nedeniyle, alışveriş çok zaman alan zahmetli bir

iş haline gelmiştir (Kırcova, 2005: 67). İnternet üzerinden ürün araştırması

yapmak mağazaları dolaşmaktan çok daha kısa sürmekte ve daha kapsamlı

araştırma yapılabilmektedir. Ayrıca ürün fiyatlarının ve dolaylı satın alma

maliyetlerinin düşmesi de önemli bir avantajdır. İnternet’te pazarlamayla birlikte

bilgiye kolay ulaşılması ve tüketicilerin pazarda işletmelere karşı güçlü konuma

geçmesi, rekabeti artırarak fiyatların düşmesini ve kalitenin artmasını

sağlamıştır.

Ancak İnternet’in tüketicilere birçok kolaylık sağlamasına rağmen hala birçok

tüketici İnternet erişimine sahip değildir. Bu durum “Dijital Eşitsizlik (Digital

Divide)” kavramıyla açıklanmaktadır. Dijital eşitsizlik kavramı; dijital

teknolojileri ve bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanan insanlar ile

İnternet’te Tüketici Satın Alma Karar Süreci

IUYD’2010 / 1(2)

33

kullanamayan insanlar arasındaki farkı ifade etmektedir. Bu teknolojilerin

kullanılamama durumu fiziksel olarak bu teknolojilere ulaşılma dengesizliği

olduğu kadar insanların “dijital birey” olabilmelerini sağlayacak donanım ve

yeteneklerden yoksun olma durumlarını da içermektedir

(http://en.wikipedia.org/wiki/digital_divide).

KARAR AŞAMALARI

Bu bölümde İnternet’te pazarlamanın etkisinden kaynaklanan tüketici satın alma

karar sürecine ait aşamalara yer verilmiştir. Geleneksel sürece benzer olarak, bu

aşamalar sorunun belirlenmesi ile başlar, satın alma sonrası davranış ile son

bulur.

a. Sorunun belirlenmesi

Tüketicilerin bir sorunu belirlemesi veya ihtiyacın farkına varması uyarıcıların

bir sonucudur. Sorun belirlenmeden tüketicilerin karar vermesi gerçekleşmez.

Tüketici, gerçek durum ile arzulanan durum arasında bir fark olmadığını

algılıyorsa ortada sorun yok demektir. Sorunun ortaya çıkması için arzulanan

durum ile gerçek durum arasında fark olmalıdır. Tüketici sorunu algılar ve bunu

çözmek için güdülenir. Karar sürecinin diğer aşamaları, ortaya çıkan sorunun

nasıl çözüleceği ile ilgilidir (Odabaşı & Barış, 2002: 350).

İnternet, sorunun belirlenmesi aşamasında tüketici açısından bazı farklılıklar

meydana getirmiştir. Tüketiciler İnternet ile birlikte yeni şeylere ihtiyaç duymaya

başlamıştır. İnternet üzerinde geleneksel pazarlardan çok daha geniş bir pazara

ulaşılabildiği ve bilgi edinmenin son derece kolay olduğu göz önünde

bulundurulduğunda tüketicilerin ihtiyaçlarının eskisine oranla arttığı

düşünülebilir.

Tüketici bir ürüne ihtiyaç duyduğunda problemin farkına varır. Bu noktada

tüketiciye yardımcı olacak faktörler çevresel dürtüler, bireysel deneyimler ve

içsel motivasyondur. Çevrimiçi müşterilerin çevrimdışıyken farkına vardıkları

ihtiyaçları olabilir. Fakat İnternet’te tüketicinin, ihtiyacının farkına varmasına

teşvik edebilecek ve ihtiyaç yaratacak girişimlerde bulunulmalıdır. Bu

girişimlerin ilki İnternet’te dolaşmaya başlamayı kolaylaştırmaktır. İkincisi ise

tüketiciye yol gösterici özelliğine sahip alışveriş navigasyonu yaklaşımıdır.

Üçüncüsü ise tutundurma girişimleridir. Teşvik edici son girişim ise referans

grupları oluşturmaktır. (Liang & Lai, 2002: 433).

b. Bilgi ve seçeneklerin aranması

Sorunun belirlenmesinden sonra, tüketici sorununa çözüm getirecek seçenekleri

ve bunlarla ilgili bilgileri ele geçirmeye çalışır. Bilgi, tüketicilere birçok açıdan

yardımcı olur. Örneğin tüketici bilgilendikten sonra daha iyi ve kolay karar verir.

Özcan S.O.

IUYD’2010 / 1(2)

34

Yine tüketicinin algıladığı risk azalır ve verdiği karara güveni artar. Bilgi

sayesinde elenecek seçenekler daha belirgin hale gelir ve hatta davranışı haklı

çıkarmak için yani egoyu koruyucu bir rol olarak da kullanılabilir. (Evans vd.

1996:8’den aktaran: Tağıyev, 2005: 76).

Diğer taraftan tüketicinin bilgi arama aşamasında nasıl bir araştırma metodu

izleyeceği, satın almanın rutin veya yeni olması ve satın almadan algılanan risk

ile ilgilidir. Yeni bir satın almada algılanan risk de yüksek ise tüketici detaylı bir

araştırmaya ihtiyaç duyacaktır. Aksine satın alma tekrarlı bir yapıdaysa ve risk

algılaması düşükse tüketicinin araştırma aşaması da o derece yalın ve maliyetsiz

olacaktır.

Tüketicinin ihtiyaç duydukları ürün hakkında; reklam, arkadaş, ürün deneme,

geçmiş deneyimler, kitle iletişim araçları gibi bilgi edinme kaynakları arasında

İnternet önemli derecede öne çıkmaya başlamıştır.

Tüketici satın alma karar sürecinin bilgi arama aşamasında İnternet’in katkısı en

yüksek düzeydedir. Bilgi aramak isteyen tüketici birkaç anahtar kelime yazarak

İnternet üzerinde kayıtlı tüm bilgilere ulaşabilmektedir. Tüketicinin İnternet’te

geçirdiği zaman, İnternet bilgilerine hakimiyeti, İnternet’i bir bilgi kaynağı olarak

kullanmasını etkileyecektir (Solomon vd., 2002:281’den aktaran Aksoy, 2009: 83).

Tüketiciler doğrudan bilgi araştırması yanında, tartışma ortamlarına katılarak

veya gruplara üye olarak bilgi arama sürecine katkı yapacak bilgilere

ulaşabilirler. Geleneksel pazar yapılarına göre bu yöntemler, hem daha

zahmetsiz hem daha hızlıdır. Sanal gruplar ve topluluklar her yaşta tüketiciye

hitap etmektedir. Bu gruplar ve topluluklar katılımcı veya üyelerine çok farklı

konularda oldukça fazla miktarda bilgi sunmakta ve sosyal etkileşim olanağı

yaratmaktadır (Aksoy, 2009: 84).

Tüketiciler en etkileşimli medya olması ve aynı ürünü kullanan birçok insanın

görüşlerini alabilmeleri açısından gitgide artan bir oranda İnternet’i tercih

etmektedirler. İnternet gitgide daha sosyal bir medya haline dönüşmekte ve

çevrimiçi toplulukların gelişimi ile birlikte bilgi edinme aşamasında tüketicilere

önemli faydalar sağlamaktadır. Ayrıca istenilen bilgiler araştırılırken gerekirse

uluslararası işletmenin İnternet sitesine doğrudan bağlanarak ayrıntılı teknik

bilgilere birinci derece kaynaktan ulaşılabilmektedir.

Tüketiciler için en önemli satın alma kriterlerinden biri de marka ve fiyattır.

Farklı markaların aynı ihtiyaca cevap veren ürünleri teknik özellik ve fiyat

bakımından İnternet’te kolaylıkla karşılaştırılabilmektedir. Tüketici satın alma

karar sürecinde bir sonraki aşama olan seçeneklerin değerlendirilmesi

aşamasında yukarıda belirtilen tüm faktörler göz önünde bulundurulmaktadır.

İnternet’te Tüketici Satın Alma Karar Süreci

IUYD’2010 / 1(2)

35

c. Seçeneklerin değerlendirilmesi

Seçeneklerin değerlendirilmesi aşamasında tüketici bir seçim sürecindedir.

Bu seçim sürecinde; ürün ve hizmetlerin özellikleri, ürünün farklı özelliklerine

verilen nispi önemler, marka imajı, tüketicinin her ürün özelliği için ayrı ayrı

fayda fonksiyonları ve tutumlar dikkate alınır. (Tek & Özgül, 2005: 185).

Tüketicinin oluşturduğu alternatifler seti genişliği, geleneksel pazar yapılarında

zaman ve coğrafi kısıtlamalar altında oluşturulacaktır. İnternet aracılığı ile,

alternatifler seti çok daha kısa süre içinde ve küresel ölçekte oluşturulabilir.

Yabancı dil bilgisi yetersizliği dahi bir problem olarak kabul edilmez. Çünkü

birçok işletme İnternet’teki sayfalarını hedef kitlelerinin ana dilerine uygun

olarak hazırlayabilmektedirler (Aksoy, 2009: 85).

Ürünlere ait fiyat ve özellik karşılaştırmasını işletme kendi sitesinde

oluşturabileceği gibi, sadece farklı ürün gruplarını ve ürünlerin özellik ve

fiyatlarını tüketicilere karşılaştırmalı olarak sunan İnternet işletmeleri de

mevcuttur. Örneğin Şekil 2’de seçilen ürüne ait farklı elektronik mağazalardaki

satış fiyatlarını, taksit olanaklarını ve teslimat sürelerini liste olarak karşılaştıran

ve bu ürünün bulunduğu o mağazanın sayfasına bağlantı veren sayfadan

görüntü yer almaktadır.

Şekil 2. Fiyat bilgisini karşılaştıran bir sayfa örneği

Özcan S.O.

IUYD’2010 / 1(2)

36

Ayrıca İnternet üzerinden tüketici yorumlarına ulaşmak da mümkündür.

İnternet’in beraberinde getirdiği karşılıklı etkileşim özelliğinin bir uygulaması

olarak kullanılmaktadır. Özellikle başkalarının değerlendirmelerine önem veren

tüketiciler için önemli bir özelliktir. Şekil 3’deki tüketici yorumlarının aktarıldığı

bir örnek yer almaktadır. Bunun yanında, fazla sayıda kullanıcıdan geri bildirim

alma ve bir kullanıcının yorumunu diğer kullanıcıların doğru bulun

bulmadıklarının sorulması gibi önlemlerle, risk olarak algılanabilecek yanlış

bilgilendirme olasılığının önüne geçilebilmektedir.

Şekil 3 Bir ürüne ait kullanıcı yorumlarını içeren bir sayfa örneği

d. Satın alma kararı

Geleneksel ticarette satın alma iki belirleyici faktörün fonksiyonudur.

Bunlardan birincisi satın alma niyetidir. İkincisi ise, çevre etkileri ya da kişisel

farklılıklardır. Önerilen tipolojiye göre, satın alma öncesi planlama (yani niyet);

ürün ve markanın belirlenmiş olması, ürün kategorisinin belirlenmiş olması, ürün

sınıfının belirlenmiş olması, genel bir ihtiyacın belirlenmiş olması ve bir ihtiyacın

belirlenmemiş olması. şeklinde kendini gösterir. Ürün ve markanın belli olması çok

tipik bir planlı satın alımdır ve yoğun sorun çözme ve ilgilenimin bir sonucudur.

Tüketici aradığını bulmak için zaman ve enerji harcamaya isteklidir. Bazı

İnternet’te Tüketici Satın Alma Karar Süreci

IUYD’2010 / 1(2)

37

durumlarda markayı belirlememekle birlikte, ürün kategorisini ve sınıfını

belirleyip alışverişe çıkılır. Burada tüketici, ürün grubunu belirlemiş ancak

marka henüz açığa çıkmamıştır ve büyük olasılıkla mağazada belirlenecektir.

Eğer ürün yüksek ilgilenim duyulan bir ürün ise alışveriş önemli bir bilgi arayış

fonksiyonunu gerçekletilecektir, ama eğer ürün düşük ilgilenimli bir ürün ise,

kabul edilebilir bir markanın seçimi söz konusu olacaktır. Her iki durumda da

mağaza içi ve mağaza dışı pazarlama uygulamaları etkin roller üstlenmektedir.

Eğer birey bir ihtiyacı alışveriş öncesi belirlemeden, yani alım niyeti yokken,

alışveriş ortamında alım yapıyor ise “plansız satın alma” söz konusudur (Odabaşı

& Barış, 2002: 375).

Örneğin İnternet ortamından tişört satışı gerçekleştiren Threadless

(www.threadless.com), twitter (www.twitter.com) ve facebook

(www.facebook.com) sitelerindeki profil sayfalarına kayıt olan tüketicilere

sürekli güncel bilgiler vererek ürünleri, kampanyaları ve faaliyetleri hakkında

takipçilerini haberdar etmektedir. Böylece ortak ilgi alanlarına sahip, yeni

trendleri ve etkinlikleri takip etmek isteyen ve çoğunluğu gençlerden oluşan bir

tüketici grubunun satın alma güdülerini harekete geçirmeye çalışmaktadır.

Tüketicilerin satın alma kararını verirkenki önemli kararlarından biri

ürün/hizmetin hangi ortamdan satın alınacağı olmaktadır. Her geçen gün daha

fazla tüketici İnternet ortamından ürün/hizmet satın alsa da hala algılanan

riskler dolayısıyla İnternet’ten satın alma konusunda çekinceler

bulunabilmektedir. İnternet’ten satın almada en önemli unsurlardan biri

güvenliktir. Tüketici İnterneti alışveriş yapmak için güvenli bir ortam olarak

algılamıyorsa ihtiyacı olan ürün/hizmeti mağazadan alacaktır. Yani tüketici satın

alma kararlarını İnternet ortamında vererek aynı ürün/hizmeti mağazadan satın

alacaktır. Tüketici İnternet ortamından alışveriş yapmayı güvenli olarak algılıyor,

fakat bir İnternet sitesini alışveriş yapmak için güvenli olarak algılamıyorsa

başka bir İnternet sitesi üzerinden satın almayı gerçekleştirecektir.

e. Satın alma sonrası davranış

Satın alma karar sürecinin son aşaması satın alma sonrası davranıştır. Bu aşama

satın alma sürecin den ayrı tutulmamalı, sürecin bir bileşeni olarak görülmelidir.

Bu sayede tüketici satın alma davranışının geneli hakkında daha belirgin bir

görüş elde edilebilir. Müşteri ile ilişkinin geliştirilmesinde satın alma aşaması

bitiş değil bir başlangıç noktası olarak görülmelidir. Böylece müşteri davranışını

anlamada kritik olan, müşterinin ürünü nasıl teslim aldığı, nasıl kullandığı, ne

kadar tatmin olduğu, hizmet kalitesi, şikayet ve öneriler belirlenebilir (Butler &

Peppard, 1998: 609’den aktaran: Aksoy, 2009: 88). Tüketici herhangi bir ürünü

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla satın alır ve tüketir. Satın alma ve tüketim

sonrasında satın aldığı ürününün ihtiyaçlarına uygunluğu konusunda bir

Özcan S.O.

IUYD’2010 / 1(2)

38

değerlendirme yapar. Değerlendirmenin sonucunda ihtiyacını tatmin ettiğini ya

da etmediğini düşünür. İhtiyacını tatmin eden tüketici muhtemelen aynı ürünü

tekrar satın alır ve hatta başkalarına tavsiye eder (Aksoy, 2009: 88).

Tüketicilerin tatmin olmama durumunda eylemsiz kalması işletme için faydalı

değil zararlı bir durumdur. Böyle bir durumda hem müşteri kaybedilecek hem

de tatminsizlikten haberdar olunmayacaktır. İnternet ortamında faaliyet gösteren

işletmeler için bu durum daha da önemlidir. İnternetin karşılıklı yüksek

etkileşim sağlayan yapısı tüketiciye, birçok aşamada olduğu gibi satış sonrası

destek sağlama aşamasında da önemli kolaylıklar ve faydalar sağlamaktadır.

Tatmin olmayan bir tüketici maliyetsiz ve hızlı bir şekilde işletme ile İnternet

üzerinden iletişime geçerek sorunun çözülmesini talep edebilir. Ayrıca tüketici,

işletmenin sorunu çözmede yetersiz kaldığını düşünürse yine daha önce

bahsedilen İnternet’in sosyal medya yönü vasıtasıyla farklı platformlarda

tatminsizliğini dile getirebilir. Bu da işletme hakkında olumsuz bir ağızdan ağıza

pazarlama anlamına gelebilir ve işletme bu nedenle itibar kaybedebilir. Örneğin

şikayet paylaşım hizmeti veren birçok İnternet işletmesine ait sistemler vardır.

Satın alma deneyimlerinden memnun olamayan tüketicilerin şikayetlerini

bildirmelerini sağlayan ve bu şikayetleri ilgili işletmeye yönlendiren bir sisteme

sahiptir. İlgili işletme de müşterisinin şikayeti çözüldüğünde aynı siteye

problemin ortadan kalktığına dair bir cevap yazısı gönderebilmektedir. Bu

şekilde şikayetlerin ilgili işletme tarafından çözülmesini sağlamak için bir sosyal

baskı yaratan sistem, İnternet’in sosyal medya boyutunun ne kadar güçlü

olabileceğini de gözler önüne sermektedir.

İnternet pazarlamada tıpkı geleneksel pazarlamada olduğu gibi işletmelerin

tüketici davranışların etkileyebilmeleri için tüketicinin satın alma kararını

verirken nasıl bir süreçten geçtiğini bilmeleri gerektiği tartışılamaz. İnternet

pazarlamanın tüketiciler açısından avantaj ve dezavantajlarını tespit etmeleri de

işletmelerin bu süreci hızlandırmasını kolaylaştıran önemli bir faktördür.

SONUÇ

Sonuç olarak işletmelerin İnternet’te pazarlamada tüketici satın alma karar

sürecinin nasıl işlediğini incelemeleri ve İnternet’te pazarlama faaliyetlerinin

tüketiciler açısından avantaj ve dezavantajlarını ortaya koymaları, tüketici

davranışlarını istedikleri yönde etkilemeleri açısından son derece önemlidir.

İnternet’te pazarlama faaliyetlerinde tüketici satın alma davranış süreci,

geleneksel sürece benzer durumda olsa da içerik olarak farklılıklar

göstermektedir.

Bunun yanında, İnternet, her ne kadar etkileşimli bir yapıya sahip olsa da ve bu

sistem son teknolojilerle güçlendirilse de bazı tüketiciler açısında geleneksel

yollar yine en etkili satın alma aracıdır. Örneğin bazı tüketicilerin kredi kartı gibi

İnternet’te Tüketici Satın Alma Karar Süreci

IUYD’2010 / 1(2)

39

elektronik yöntemlerle ödeme yapmayı güvenli bulmadığından İnternet

üzerinden alışveriş yapmayı tercih etmemektedirler. Dolayısıyla işletmeler

İnternet’te pazarlama faaliyetlerini planlarken geleneksel tüketici satın alma

sürecini de dikkate almaları gerekmektedir.

KAYNAKÇA

Aksoy, R. (2009). İnternet Ortamında Pazarlama. Ankara: Seçkin Yayınları, 2. Baskı.

Butler, P. & Peppard, J. (1998). Consumer Purchasing on the Internet: Processes

and Prospects, European Management Journal, 16(5), 600- 610.

Dağaslan, G. (2002). Klasik ve Modern Pazarlama Stratejilerinin

Karşılaştırılmasına Yönelik Bir İnceleme, Yüksek lisans Tezi. Kütahya:

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Evans, M. & Raaji (1996). Applied Consumer Behaviour, Essex: Addison Wesley

Longman Ltd.

Evin, Ö. (2000). Elektronik Ticaretten Elektronik İşletmeye Dönüşüm Sürecinde

Aşamalar, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü.

Karaduman, İ. (2001). İnternette Pazarlama (E-Pazarlama), Yüksek Lisans Tezi.

Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kırcova, İ. (2005). İnternette Pazarlama. İstanbul: Beta Yayınları.

Liang, T. P., & Lai, H. P. (2002). Effect of Store Design On Consumer Purchases:

An Empirical Study Of On-Line Bookstores, Information & Management,

Vol.39. 431- 444.

Odabaşı, Y. & Barış, G. (2002). Tüketici Davranışları. İstanbul: Mediacat Yayınları.

Solomon, M., Bamossy, G., & Askegaard, S. (2002). Consumer Behavior (European

Perspective). Edinburgh: Pearson Education Limited, Second Edition.

Sproule, S., & Norm, A. (2000). A Buyer Behaviour Framework for the

Development and Design of Software Agents in E-commerce, Internet

Research, 10(5), 396- 405.

Tağıyev, R. (2005). E-ticaret ve İnternet Üzerinden Pazarlama, Yüksek Lisans Tezi.

Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Tek, Ö.B & Özgül, E. (2005). Modern Pazarlama İlkeleri. İzmir: Birleşik Matbaacılık.

http://en.wikipedia.org/wiki/digital_divide

Sami Ozan ÖZCAN

*samiozan@gmail.com

http://iuyd.pau.edu.tr/index.php/iuyd/article/viewFile/9/pdf_6

Hakkında Hasan Yener

SM Haber Genel Yayın Yönetmeni SEO - Digital Pazarlama - Sosyal Medya Pazarlama iletisim@sosyalmedyahaber.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir