https://juragankomik.com
Cumartesi , 25 Mayıs 2024

Tag Archives: 5 şekile giren laptop

Toshiba’dan 5 Şekile Giren Laptop

Tos­hi­ba 5 şeki­le bü­rü­ne­bi­len lap­top ta­sar­la­dı. “S­ha­pe-shif­ting PC” adı ve­ri­len ci­haz, ek­ran, klav­ye ve ayak ol­mak üze­re üç par­ça­dan olu­şu­yor. Bu par­ça­lar, kul­la­nım ama­cı­na gö­re fark­lı şe­kil­ler­de sı­ra­la­na­bi­li­yor. Ana­kart, “a­ya­k” için­de bu­lu­nu­yor. PC kla­sik, ka­pak­lı bir lap­top gi­bi kul­la­nı­la­bi­li­yor. Bu­nun ya­nın­da iki fark­lı tab­let mo­du bu­lu­nu­yor. Bun­lar­dan bi­rin­ci­sin­de klav­ye­yi çı­ka­rıp, tab­le­ti klav­ye­siz kul­la­na­bi­li­yor­su­nuz. İkin­ci­sin­de klav­ye­yi çı­kar­mı­yor, ar­ka­ya kat­la­ya­rak tab­le­tin ayak­ta dur­ma­sı­nı sağ­lı­yor­su­nuz. Hem An­dro­id Hem Win­dows Bir baş­ka mod olan “P­re­sen­ta­ti­on/TV”, aya­ğı kul­lan­ma­nı­zı ge­rek­ti­ri­yor. “Can­va­s” mo­duy­sa klav­ye­yi 270 de­re­ce dön­dü­re­rek ci­ha­zı ka­lem­le kul­lan­ma­yı da­ha el­ve­riş­li bir ha­le ge­ti­ri­yor. Bil­gi­sa­yar hem An­dro­id hem de Win­dow­s ile bir­lik­te çalışıyor.

Devamı »