Cumartesi , 28 Mayıs 2022

KOBİLER BİLİŞİM VE İNOVASYONLA ALTIN ÇAĞINI YAŞAYACAK

İnovasyon ve Kobi

KOBİ’ler küreselleşmenin meydana getirdiği şiddetli rekabet ortamında milli ekonomilerin gelişmesi ve korunması bakımından önemli bir işlev üstlenmektedir. Türkiye gibi ekonomisi gelişmekte olan ülkelerde KOBİ’ler; işsizliğin azaltılması ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması noktasında oynadıkları rolleri, dengeli ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanmasına yaptıkları olumlu katkıları ve piyasa koşullarında meydana gelen değişmelere hızlı uyum sağlayabilen esnek üretim yapısına sahip olmaları itibarıyla etkili bir rol oynamaktadır. Ayrıca, yerel özellikleri ve orta sınıfı güçlendirme gibi nitelikleri KOBİ’leri sosyo-ekonomik açıdan da önemli kılmaktadır.

Bu kadar önemine ve ekonominin bel kemiğini oluşturmasına rağmen KOBİ’lerin ihracat kapasitelerine bakıldığında,  ancak %35’inin ihracat yapabildiği gözlenmektedir. Kaynakların yetersizliği ve bilgi eksikliği ihracatın önündeki en önemli engel olarak karşımıza çıkmaktadır.

Taşıdıkları önem dolayısıyla, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere bütün ülkeler KOBİ’lerin doğması, büyümesi, gelişmesi ve korunması için uygun ortamı hazırlayacak politikalar belirlemektedirler. Türkiye’de de KOBİ’lerin rekabet edebilirliklerinin arttırılmasına yönelik hususlar temel politika metinlerinde yer almaktadır.

2007-2013 yıllarını kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda KOBİ politikalarının en geniş katılımla ve geleceğe dönük perspektifle sağlıklı biçimde oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yeni dönemde KOBİ’lerin teknoloji ve inovasyon bakımından desteklenmeleri alanındaki en önemli araçlardan birisi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin kurulması olup, bu alandaki çalışmalara büyük önem verilmektedir. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde arazi, altyapı ve idari bina inşaatına finansman desteği sağlanmaktadır. Somut bir destek olarak, 2014 yılına kadar uygulanacak olan vergi muafiyetleri ve teşvikler bulunmaktadır. Faaliyete geçmiş olan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde firmaların %99’unu KOBİ’ler oluşturmaktadır.

Yukarıda belirtilen hizmetlerin yanı sıra, KOBİ’lerin en iyi şekilde desteklenebilmesi için Avrupa Birliği’nin dünyanın rekabet gücü en yüksek, dinamik, bilgi tabanlı ekonomisi olma hedefi doğrultusunda kabul ettiği KOBİ programlarına da Türkiye katılım sağlamıştır.

Avrupa Birliği’nde KOBİ’leri desteklemek, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın kullanımını gerçekleştirmek amacıyla, çeşitli destek programlarını tek bir çerçeve altında toplayan “Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı” 2007-2013 yılları arasında uygulanmak üzere yürürlüğe konulmuştur.

Bilişim ve Kobi

Dünyada birçok ülke yeni yüzyılın baskın yönelimi haline gelen bilgi ekonomisine geçiş ve bilgi toplumuna dönüşüm için kendilerini hazır hale getirmeye çalışmaktadır. Yazılım, donanım, hizmet ile özel bölüm başlıklarıyla açıklanan bilişim sektöründen bahsederken, bireysel haberleşmeyi sağlamasının yanı sıra bilgi toplumunun temel altyapısını oluşturan ve kendi başına bir ekonomik değeri olan son derece stratejik telekomünikasyon sektörünü de incelemek gerekmektedir.

Globalleşme hareketleriyle birlikte serbest piyasa ekonomisi ülkeler arası mal ve sermaye hareketlerini hiç olmadığı kadar geliştirmiştir. Her geçen gün dünya çapında oluşan ticaret gruplaşmaları bölgesel olarak güçlenen mal ve sermaye hareketleri, internet alanında e-ticaret pazarının dev bir sektör haline gelmesinin yakın gelecekte tüm dünyayı tek bir pazar etrafında birleştireceğini tahmin etmek zor değildir. Günümüzde özellikle e-ticaret ve niş alanlar küresel ekonominin lokomotifi haline gelmiştir.

Özetle; İnovasyon politikaları, yerel ve dış kaynaklı İnovasyon ortamının oluşturulması,, dokuzuncu kalkınma planın aktif uygulanması ve etkin çözümlerin sağlanması, teknoloji geliştirme bölgelerinin aktif faaliyetleri, Avrupa Birliği destek ve teşvikleri ile birlikte KOBİ’ler altın günlerini yaşayacaktır. Bunun için KOBİ’lerin bilgi kaynaklarını verimli kullanması, bilişim, inovasyon, teknoloji ve internet eksenli projeleri hayatının bir parçası haline getirmeleri gerekmektedir.

Hakkında Hasan Yener

SM Haber Genel Yayın Yönetmeni SEO - Digital Pazarlama - Sosyal Medya Pazarlama iletisim@sosyalmedyahaber.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir